top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.Rust: Rust, gevestigd te Moorstraat 3, 9850 Landegem. BE0669 915 355

2. Klant: degene met wie Rust een overeenkomst is aangegaan.

3. Partij: Klant en Rust samen 

4. Consument: Een klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt. 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden bestellingen, abonnementen, beurtenkaarten, leveringen van diensten of producten door of namens Rust

2. Partijen kunnen uitdrukkelijk afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen vullen de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen

1.Alle prijzen die Rust hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Rust hanteert voor producten en diensten, op website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Rust te allen tijde wijzigen. 

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Rust vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Rust, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht; tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door Rust een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6. Rust is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Rust een klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te alten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9. Rust heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10. Voorafgaand aan de  ingang ervan zal Rust de prijsaanpassingen met de klant meedelen.

11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Rust op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

12. Activiteiten die Rust organiseert kunnen door de klant geannuleerd worden tot 1 maand voor aanvang van de activiteit met een terugbetaling van 50% van het inschrijvingsbedrag. Bij een last-minute annulatie van 2 weken voor aanvang van de activteit wordt geen terugbetaling voorzien.

 13.  Rust heeft het ten alle tijden het recht zelf activiteiten te annuleren. Indien dit gebeurt wordt het volledige inschrijvingsgeld zonder meerkost terugbetaald aan de reeds ingeschreven deelnemers.

 

3. Gevolgen niet tijdige terugbetaling.

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is Rust gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat klant in verzuim is, waarbij en geeldeete van de maand voor een maand wordt gerekend. 

2. Wanneer de klant in verzuim is, is het bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rust. 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van de Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanner de klant niet tijdig betaald mag Rust zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement. beslag of surseance van betaling aan de zijde van de

klant. zijn de vorderingen van Rust op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rust ,

dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken bedrag aan Rust te betalen. 

 

bottom of page